OBDSTAR X300 Pro3 program Toyota H chip remote key

Obdstar x300 pro3 key master is able to program a Toyota H chip remote now! Here is the test report of how to program a … Continue reading OBDSTAR X300 Pro3 program Toyota H chip remote key